FB

Dohodovací řízení pro rok 2017  bude i s lékárníky

2. února 2016 se na ministerstvu zdravotnictví konalo úvodní jednání Dohodovacího řízení (dále jen DŘ) pro rok 2017. Začlenění skupiny lékárenské a  klinicko-farmaceutické péče do jednacího řádu bylo na rozdíl od loňského rychlého a nekompromisního odmítnutí tentokrát provázeno dlouhou diskuzí. Výsledek hlasování účastníků byl sice oproti loňsku pro lékárníky o něco příznivější, na přijetí však výsledek nestačil.  
Jednací řád však nemůže být v rozporu se zákonem, přes veškerá upozornění ze strany provozovatelů se tak stalo i letos. Tentokrát se  k procesní chybě vyjádřila Mandátová komise, která uznala všechna práva skupiny poskytovatelů lékárenské péče, která jí náleží.

 

Závěr MK ohledně níže uvedených sdružení je tento:

"Mandátová komise konstatuje,  že sdružení: Asociace provozovatelů lékárenských sítí APLS, Poskytovatelé lékárenské péče, Grémium majitelů lékáren, jsou řádnými účastníky dohodovacího řízení dle zákona č.48/1997 Sb., jako profesní sdružení zastupující poskytovatele zdravotních služeb - lékárenské péče. Tato skutečnost byla doložena doklady o založení těchto sdružení, tak plnými mocemi těmto sdružením udělenými smluvními poskytovateli zdravotních služeb -  lékárenské péče. Jedná se o sdružení zastupující poskytovatele zdravotních služeb spadající do specifického segmentu poskytovatelů lékárenské péče, kterému neodpovídá žádná ze skupin poskytovatelů výslovně uvedených v jednacím řádu. Z tohoto důvodu mandátová komise nezařadila tato sdružení do žádné ze stávajících skupin uvedených v jednacím řádu.

Mandátová komise bude tyto sdružení evidovat jako účastníky v samostatném segmentu - Poskytovatelé lékárenské péče, kdy má za to, že k tomuto segmentu má být dle názoru MK přistupováno stejně, jako ke skupinám poskytovatelů v jednacím řádu výslovně uvedených, včetně práv a povinností daných jednacím řádem skupinám v něm uvedeným.

Mandátová komise bere na vědomí zaslaný zápis z jednání zástupců  těchto sdružení, ze kterého vyplývá, že jako zástupce (koordinátora) si zvolili pana Mgr. Hampela. Mgr.Hampel je tedy dle názoru mandátové komise oprávněn jednat v rámci dohodovacího řízení ve stejném rozsahu, jako jsou oprávněni jednat koordinátoři jednotlivých skupin v jednacím řádu výslovně uvedených."


Mgr. Jakub Uher

 

Upozorňuji na text článku 8 odst.4  jednacího řádu: "Proti závěrům mandátové komise může dát v případě důvodných pochybností námitku každý účastník dohodovacího řízení. Pokud mandátová komise námitce nevyhoví do třiceti dnů od jejího obdržení, rozhodnou o námitce při nejbližším společném jednání účastníci dohodovacího řízení".

 

POLP využije veškerých možností ke komunikaci s koordinátorem, který je povinován veškerou svou činnost konzultovat s ostatním účastníky dohodovacího řízení v rámci své skupiny poskytovatelů. 

Ke stažení

prihlaska
plna moc

Odkazy

cfs cfs komora ministerstvo sukl vzp svaz pojistoven